All

Tak for din bestilling

Tak for din bestilling.

Den vil blive ekspederet inden for de næste 24 timer.

GA-Hansen A/S

 

Lösningar och service

Manuella och helautomatiska anläggningar

Vårt kompetensområde är innovativ ytteknik som skräddarsys efter varje enskild kunds behov –oavsett om det handlar om manuella eller helautomatiska lackeringsanläggningar.

Lösningar

Vi på Hansen-Icoma AB har ett tydligt övergripande mål som är att skapa ett samband mellan människor, metoder och den allra senaste tekniken. Därför kan du som kund alltid vara säker på att lösningarna som vi erbjuder skapar en bra balans mellan dessa tre faktorer.

Service

Vi anser att service är en mycket viktig del av produkten du köper hos oss. Servicen ska utgöra en del av värdeökningen som du får när du köper en av våra produkter. Därför är det en hederssak för oss att ge våra kunder bästa möjliga service.


 
 

Abonnementsbetingelserne

Abonnementsbetingelser

Nærværende Abonnementsbetingelser er gældende fra ansøgningstidspunktet, og danner grundlag for den erhvervsdrivendes tilslutning til den elektroniske mærkningsordning "e-mærket".

Aftalen kan kun indgås af personer over 18 år.

Ved accept af Abonnementsbetingelserne erklærer den erhvervsdrivende sig indforstået med, at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret samt at efterleve retningslinjerne for e-mærket.

Kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ansøgning om e-mærke certificering kan, uden særskilt aftale, kun ske på dansk og for dansksprogede netbutikker.

Ved ansøgning om e-mærke certificering af ikke dansksprogede netbutikker, skal særskilt aftale med e-mærket indgås og klausul om betaling af omkostninger til tolk mv. skal accepteres skriftligt.

Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret dækker e-mærkets omkostninger forbundet med ansøgningen, hvilket bl.a. omfatter: Begrænset juridisk vejledning samt registrering i diverse medlemsdatabaser, økonomisystemer m.v.

Ansøgningsgebyret faktureres ved modtagelse af ansøgningen. Selvom ansøgningen tilbagekaldes eller netbutikken ikke bliver godkendt, tilbagebetales ansøgningsgebyret ikke.

e-mærket påbegynder ansøgningsprocessen straks efter modtagelse af ansøgningen. Ved forsinkelse af betalingen beregnes renter med 1½ % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Ansøgningsgebyret er et engangsbeløb og fastlægges hvert år den 1. januar.

Årsabonnement

Årsabonnementet betales for at være tilknyttet mærkningsordningen, og inkluderer ubegrænset juridisk rådgivning indenfor e-handel samt løbende gennemgang af din netbutik.

Vær ekstra opmærksom på følgende:
Årsabonnementet opkræves på det tidligste af følgende tidspunkter:

  •     Ved godkendelse (certificering)
  •     En måned efter e-mærkets registrering af ansøgningen


Opsigelse af Abonnementsbetingelserne sker ved skriftlig meddelelse herom til e-handelsfonden med en måneds varsel til udgangen af en årsperiode. Årsabonnementet forfalder til betaling uanset om ansøgningsprocessen opgives.

Ved forsinkelse af betalingen beregnes renter med 1½ % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Årsabonnementet fastlægges hvert år den 1. januar.

Benyttelse af e-mærket

§ 1.
e-mærket må kun anvendes på den netbutik, ansøgningen omhandler. Den erhvervsdrivende er dog berettiget til at benytte e-mærket i sin markedsføring af netbutikken i andre medier.

Benyttelse af e-mærket må ikke modarbejde e-mærkets værdier.

Retningslinjernes omfang

§ 2.
Ved tildelingen af det elektroniske mærke forpligter den erhvervsdrivende sig til at overholde Retningslinjerne for mærkningsordningen og gældende lovgivning ved markedsføring og handel på internettet.

e-handelsfondens forpligtelser, rettigheder og ansvar

§ 3.
e-handelsfonden forpligter sig til at administrere den elektroniske mærkningsordning i overensstemmelse med Retningslinjerne og gældende ret, herunder at påse, at Retningslinjerne samt gældende ret overholdes af de erhvervsdrivende, som er tilsluttet den elektroniske mærkningsordning.

e-handelsfonden forpligter sig til at foretage løbende kontrol af den erhvervsdrivendes netbutik, og er berettiget til at gennemføre stikprøvekontrol uden varsel på den erhvervsdrivendes netbutik.

e-handelsfonden påtager sig intet ansvar, hverken overfor den erhvervsdrivende eller tredjemand, for, om den erhvervsdrivende overholder Retningslinjerne og/eller gældende ret.

Den erhvervsdrivendes forpligtelser

§ 4.
Den erhvervsdrivende har pligt til:

    at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret samt at efterleve Retningslinjerne for e-mærket.
    at informere e-handelsfonden om ændringer hos den erhvervsdrivende og/eller på dennes netbutik, der vedrører Retningslinjerne for e-mærket og/eller gældende lov.
    at tilpasse netbutikken i henhold til e-handelsfondens anvisninger
    at tillade at e-handelsfonden foretager "testkøb" uden omkostninger i forbindelse med gennemgange, stikprøver og løbende kontrol
    at fjerne e-mærket midlertidigt fra netbutikken, såfremt de af e-handelsfonden påpegede ændringer, ikke foretages indenfor den af e-handelsfonden anviste frist.

Fortrolighed

§ 5.
e-handelsfonden er forpligtet til at behandle dokumenter, tekniske oplysninger samt øvrige oplysninger, som den erhvervsdrivende måtte meddele e-handelsfonden forud for eller efter indgåelsen af Abonnementsbetingelserne, fortroligt. e-handelsfonden træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af Abonnementsbetingelserne, ligesom e-handelsfonden pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

Ikrafttræden og løbetid

§ 6.
Abonnementsbetingelserne træder i kraft, når vi modtager ansøgningsformularen og løber indtil den bringes til ophør i overensstemmelse med det i § 7 anførte om opsigelse og ophævelse.

Opsigelse og ophævelse

§ 7.
e-handelsfonden er berettiget til at opsige Abonnementsbetingelserne ved skriftlig meddelelse til den erhvervsdrivende med en måneders varsel til den 1. i en kalendermåned.

Den erhvervsdrivende er berettiget til at opsige Abonnementsbetingelserne ved skriftlig meddelelse til e-handelsfonden med en måneders varsel til udgangen af en årsperiode. Opsigelsen er registreret hos os når du har modtaget en skriftlig besvarelse herpå.

Ved væsentlig misligholdelse af betalingsbetingelserne i Abonnementsbetingelserne, er e-handelsfonden berettiget til - uden varsel og med fastholdelse af fordringen - at ophæve Abonnementsbetingelserne med den virkning, at den erhvervsdrivende ikke længere er tilsluttet den elektroniske mærkningsordning, ligesom den erhvervsdrivende øjeblikkeligt fratages adgangen til at anvende e-mærket.

Efter ophør af Abonnementsbetingelserne - uanset årsagen hertil - er den erhvervsdrivende forpligtet til, senest ved Abonnementsbetingelsernes ophør, at bringe enhver brug af e-mærket til ophør. Se hertil også Retningslinjerne punkt 4.3. Såfremt den erhvervsdrivende fortsat anvender e-mærket efter ophør af Abonnementsbetingelserne, er den erhvervsdrivende forpligtet til at betale e-handelsfonden en dagbod på 1.000,00 kr. for hver dag, e-mærket benyttes uberettiget.

Dagbøder forfalder straks og forrentes med 1½ % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
Betaling af dagbøder bevirker ikke, at den erhvervsdrivende kan benytte e-mærket, og afskærer ikke e-handelsfonden fra at kræve erstatning for det tab, som e-handelsfonden måtte være blevet påført som følge af den erhvervsdrivendes uberettigede brug af e-mærket. Uberettiget brug af e-mærket kan imødegås ved et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Erstatning

§ 8.
Det er mellem e-handelsfonden og den erhvervsdrivende aftalt, at e-handelsfonden ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med e-handelsfondens afgørelser truffet i medfør af Abonnementsbetingelserne eller gældende ret.

Overdragelse

§ 9.
Den erhvervsdrivende har ikke ret til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abonnementsbetingelserne og Retningslinjerne til tredjemand.

Lovvalg og værneting

§ 10.
Abonnementsbetingelserne er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, og som ikke vedrører afgørelser truffet af e-handelsfonden i medfør af Retningslinjerne, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.

Abonnementsbetingelserne er sidst revideret i november 2013.

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for G.A. Hansen A/S
 
1.0 Anvendelse og gyldighed
1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
 
1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre G.A. Hansen A/S (herefter kaldet sælger) skriftligt har accepteret disse.
 
2.0 Tilbud/ordre
2.1 Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 10 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
 
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.
 
3.0 Priser
3. l Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, miljøtillæg, eventuelt gebyr for papirfaktura og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid EXW (Herlev), Incoterms 2010.3.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.

3.3 Sælger forbeholder sig ret til at fakturere for ethvert servicebesøg og serviceudkald. Servicebesøg faktureres til den enhver tid gældende Serviceudkaldspris, samt pr. påbegyndt time. De fakturerede timepriser varierer om det er inden eller uden for vores normale arbejdstid (normal arbejdstid: mandag til torsdag 08:00-16:30, fredag 08:00:13:30) efter normal arbejdstid pålægges vores timepris tillæg for overtid samt arbejde lørdage, søn- og helligdage.
 
4.0 Betaling og ejendomsforhold
4.1 Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan sælger ændre betalingsvilkår.
 
4.2 Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bankoverførsel til sælgers konto for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med 1,2% pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er sælger i hænde.
 
4.3 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.
 
4.4. Ønsker kunden at købe udstyr ved hjælp af leasing eller finansiering af enhver art, skal dette meddeles G.A. Hansen A/S senest ved returneringen af ordrebekræftelsen. Sker dette ikke er G.A. Hansen A/S berettiget til kompensation for yderligere sagsomkostninger i ordrebehandlingen samt omkostninger ved evt. forsinket betaling i forhold til de indgåede aftaler i ordrebekræftelsen. Kompensationen består i fakturering af 2% af den samlede ordresum.
 
5.0 Levering
5.1 Medmindre andet er anført i sælgers ordrebekræftelse, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre indeholdende samtlige oplysninger og specifikationer, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til sælger.
 
5.2 Sælger er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat sælger inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid. Forsinkelse giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen.
 
5.3 Ved tilbageleveringen af varen betaler køber 20% af den aftalte købesum til sælger til dækning af sælgers udgifter ved tilbageleveringen. Dette gælder kun, såfremt tilbageleveringen ikke skyldes for sen levering eller fejllevering.
 
6.0 Tegninger, beskrivelser og godkendelser
6.1 De af sælger opgivne mål og andre data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.6.2 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende sælgers produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver sælgers ejendom.
 
6.3 Sælgers produkter opfylder gældende bestemmelser udstedt af Det Europæiske Fællesskabs myndigheder og institutioner. Køber bærer risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser eller opnåelse af tilladelse til brug/indførsel til købers land af de af aftalen omfattede produkter.
 
7.0 Undersøgelsespligt samt montage
7.1 Køber er forpligtet til straks og senest 14 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
 
7.2 Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, påhviler montage og opstilling af de leverede produkter køber for købers regning og risiko.
 
8.0 Garanti
8.l På nye produkter yder sælger garanti i 12 måneder fra leveringsdagen for fabrikationsfejl. De med udbedring opståede transport- og forsikringsomkostninger, herunder rejseomkostninger og opholdsudgifter og eventuelle overarbejdspenge - såvel som omkostninger i forbindelse med demontering og montering - betales af køber. For reparationsarbejder og erstatningsmaterialer gælder ovennævnte bestemmelser om leveringstid.
 
8.2 Sælgers afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, manglende overholdelse af serviceforeskrifter, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Disse forhold betragtes ikke som fabrikationsfejl.
 
9.0 Reklamation
9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til sælger uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.
 
10.0 Ansvar
10.1 Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.
 
11.0 Produktansvar
11.1 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.
 
11.2 Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 
11.3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar kan endvidere ikke overstige kr. 10 mio.
 
11.4 I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
 
12.0 Force majeure
12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:
 
12.1.1 Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på.12.2 I disse tilfælde er sælger berettiget til at annullere ard ren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.
 
13.0 Lovvalg og værneting
 
13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres under anvendelse af dansk ret.
 
13.2 Sælger er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted er beliggende.

.

Bliv opdateret

Tilmeld dig nyhedsmailen
captcha
I agree with the Terms and Conditions